Kogo poszukujemy

Nasze oferty rekrutacyjne są odzwierciedleniem bieżących potrzeb biznesu. Zatrudniamy osoby nastawione na współpracę, profesjonalne i konsekwentne w działaniu, zorientowane na rozwój, innowacyjne i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań.

Do naszych zespołów potrzebujemy pracowników z różnym doświadczeniem zawodowym, wiedzą i wykształceniem. Szereg specjalizacji i obszarów, w których zatrudniamy, obrazuje różnorodność naszej firmy i kadry.

Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Etapy rekrutacji

Aplikacja

01.

02.

Wstępna selekcja aplikacji

Spotkanie rekrutacyjne

03.

04.

Spotkanie rekrutacyjne

Witamy na pokładzie!

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

Przeanalizuj uważnie ogłoszenie, szczególnie pod kątem wymagań stawianych kandydatom.
Zapoznaj się z dostępnymi informacjami na temat firmy.
Upewnij się, że znasz dokładny adres, termin spotkania oraz nazwisko osoby, z którą masz się spotkać. W przypadku spotkania online przygotuj spokojne i ciche miejsce do rozmowy.
Znajdź w swoim życiorysie fakty, które potwierdzają posiadanie wymaganych przez nas kwalifikacji i umiejętności.
Zastanów się, jakie pytania chcesz zadać przyszłemu pracodawcy.
Na spotkanie przyjdź 15 minut przed ustalonym czasem, tak by móc chwilę odpocząć i oswoić się z nowym otoczeniem. Przed spotkaniem online 15 minut wcześniej sprawdź aspekty techniczne: zasilanie w komputerze, sieć internetową, działanie aplikacji Skype, kamerkę, ustawienie obrazu i dźwięku.

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E-integra Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Zglenickiego 42  (dalej: „EINTEGRA”). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 364 28 10.  Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@eintegra.pl,
 • listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;
 • weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;
 • wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę.
 • prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

Podstawy przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);
 • art. 6 ust.1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie  danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy (dane dodatkowe) w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);
 • art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes EINTEGRA. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, badania poziomu satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez EINTEGRA podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi EINTEGRA uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, EINTEGRA będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z EINTEGRA, którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym EINTEGRA. w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z EINTEGRA umów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów EINTEGRA W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@eintegra.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez E-integra Sp. z  o.o.  z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock,  ul. Zglenickiego 42, danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, o których w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • E-integra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj. E-integra Sp. z o.o., 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42 z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych lub mailowo na adres: biuro@eintegra.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.